మిస్ యూనివర్స్‌గా భారతీయురాలు

21 ఏళ్ల తర్వాత భారత్‌కు మిస్ యూనివర్స్ టైటిల్

2000లో లారా దత్తా

1994లో సుస్మితాసేన్