రాధేశ్యామ్ - హిందీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ - మే 4

మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ - కన్నడ ప్రైమ్ వీడియో - మే 5

స్టార్ ట్రెక్: స్ట్రేంజ్ న్యూ వరల్డ్స్ - సీజన్ 1 వూట్ - మే 5

సాని కాయిదం - తమిళ్ ప్రైమ్ వీడియో - మే 6

ఝుండ్ - హిందీ జీ5 - మే 6

థార్ - హిందీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ - మే 6

దొంగాట - తెలుగు ఆహా వీడియో - మే 6