కొన్ని టిప్స్‌ పాటించడం ద్వారా జుట్టు రాలకుండా చూసుకోవచ్చు