30ఏళ్లుగా పడుతున్న తపన ఇది

ప్రస్తుత ఓటమి 2022

2018లో

2014లో

2010లో

2006-07లో

2001-02లో

1996-97లో

1992లో