రాజధానిని పట్టాలెక్కించేందుకు చంద్రబాబు ప్రణాళికలు ఏంటి?

Ap Capital Amaravati : రాజధానిని పట్టాలెక్కించేందుకు చంద్రబాబు ప్రణాళికలు ఏంటి?

Ap Capital Amaravati : రాజధానిని పట్టాలెక్కించేందుకు చంద్రబాబు ప్రణాళికలు ఏంటి?

 

ట్రెండింగ్ వార్తలు