ఏపీలో జిల్లాల ఏర్పాటు ప్రక్రియ సమంజసంగా ఉందని భావిస్తున్నారా?

×