ఒక్కటై వంతెన కట్టిన ప్రజలు

ఒక్కటై వంతెన కట్టిన ప్రజలు _

ఒక్కటై వంతెన కట్టిన ప్రజలు

Bridge