కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడొద్దని రాజగోపాల్‎‎కు చెప్పా

కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడొద్దని రాజగోపాల్‎‎కు చెప్పా