లోతట్టు ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయిస్తున్న అధికారులు

లోతట్టు ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయిస్తున్న అధికారులు