పోలవరం పూర్తి కాకపోవడానికి కారణం ఎవరని భావిస్తున్నారు?