ప్రజలపై ప్రేమ ఉంటే కేంద్రం రూ.77లకే పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవ్వొచ్చు CM KCR On Fuel Prices Hike

ప్రజలపై ప్రేమ ఉంటే కేంద్రం రూ.77లకే పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవ్వొచ్చు

ప్రజలపై ప్రేమ ఉంటే కేంద్రం రూ.77లకే పెట్రోల్, డీజిల్ ఇవ్వొచ్చు

×