రావత్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదంపై ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్వీట్

రావత్ హెలికాప్టర్ ప్రమాదంపై ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్వీట్