ప్రకాష్ రాజ్ టీమ్ రాజీనామాలను విష్ణు ఆమోదిస్తారా?

ప్రకాష్ రాజ్ టీమ్ రాజీనామాలను విష్ణు ఆమోదిస్తారా?