పక్కింట్లో ఫోన్ ఎందుకు దాచారు ?

పక్కింట్లో ఫోన్ ఎందుకు దాచారు ?

పక్కింట్లో ఫోన్ ఎందుకు దాచారు ?