తెలంగాణ నిఖత్ జరీన్ కు పసిడి పతకం

తెలంగాణ నిఖత్ జరీన్ కు పసిడి పతకం