శ్రీరెడ్డి చీరవిప్పి రోడ్డెక్కినపుడే అసలు ‘మా’ ఉందని తెలిసింది!

శ్రీరెడ్డి చీరవిప్పి రోడ్డెక్కినపుడే అసలు 'మా' ఉందని తెలిసింది!