బీబీసీ న్యూస్ పై చైనా వేటు

https://youtu.be/h7uD4aoEc7Y