పిలిచి బిర్యానీ పెట్టండి..ఓట్లు మాత్రం వెయ్యకండి : కేటీఆర్

పిలిచి బిర్యానీ పెట్టండి..ఓట్లు మాత్రం వెయ్యకండి : కేటీఆర్

పిలిచి బిర్యానీ పెట్టండి..ఓట్లు మాత్రం వెయ్యకండి : కేటీఆర్