పెరిగిన పెట్రోలు ధర.. హడలిపోతున్న జనం_ Petrol, diesel prices continue to rise to record-high levels

పెరిగిన పెట్రోలు ధర.. హడలిపోతున్న జనం

పెరిగిన పెట్రోలు ధర.. హడలిపోతున్న జనం_ Petrol, diesel prices continue to rise to record-high levels

Petrol