గోవా, ఉత్తరాఖండ్‎లో మొదలైన పోలింగ్

గోవా, ఉత్తరాఖండ్‎లో మొదలైన పోలింగ్