అదానీ ఎఫెక్ట్.. LIC పరిస్థితేంటి ?

అదానీ ఎఫెక్ట్.. LIC పరిస్థితేంటి ?

అదానీ ఎఫెక్ట్.. LIC పరిస్థితేంటి ?