నరసాపురం బీజేపీ అభ్యర్థికి కృష్ణంరాజు సతీమణి మద్దతు

నరసాపురం బీజేపీ అభ్యర్థికి కృష్ణంరాజు సతీమణి మద్దతు