భూమికి 30 కి.మీ ఎత్తులో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ

భూమికి 30 కి.మీ ఎత్తులో జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ