గాంధీ హాస్పిటల్‎లో సీనియర్ రెసిడెంట్ డాక్టర్ల ఆందోళన

గాంధీ హాస్పిటల్‎లో సీనియర్ రెసిడెంట్ డాక్టర్ల ఆందోళన

గాంధీ హాస్పిటల్‎లో సీనియర్ రెసిడెంట్ డాక్టర్ల ఆందోళన Sr.Doctors Protest at Gandhi Hospital