కొండపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎవరు..?

కొండపల్లి మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎవరు..?