సీఎం జగన్ బస్సుయాత్రలో అరుదైన దృశ్యం

సీఎం జగన్ బస్సుయాత్రలో అరుదైన దృశ్యం