ఫోకస్ పెంచిన కేంద్రం.. సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయా?

ఫోకస్ పెంచిన కేంద్రం.. సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయా?