బీజేపీకి రాజీనామా, రాహుల్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ గూటికి రాములమ్మ

బీజేపీకి రాజీనామా, రాహుల్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ గూటికి రాములమ్మ

బీజేపీకి రాజీనామా, రాహుల్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ గూటికి రాములమ్మ