పట్టాభికి 14 రోజుల రిమాండ్.. మచిలీపట్టణం జైలుకు తరలింపు

పట్టాభికి 14 రోజుల రిమాండ్.. మచిలీపట్టణం జైలుకు తరలింపు