తొలిరోజు MLAల ప్రమాణ స్వీకారం.. 2వ రోజు స్పీకర్ ఎన్నిక

తొలిరోజు MLAల ప్రమాణ స్వీకారం.. 2వ రోజు స్పీకర్ ఎన్నిక