దేశ రాజధానిలో కుంభవృష్టి

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో అర్ధరాత్రి నుంచి కుంభవృష్టి