ఆరంభంలోనే అదరగొడుతున్న భానుడు

ఆరంభంలోనే అదరగొడుతున్న భానుడు