ఏయే అంశాలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేయనున్నాయి?

Lok Sabha Elections 2024: ఏయే అంశాలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేయనున్నాయి?