కార్యకర్తలను టచ్ చేస్తే..క్రేన్‪కు వేలాడదీస్తా.!

కార్యకర్తలను టచ్ చేస్తే..క్రేన్‪కు వేలాడదీస్తా.!

కార్యకర్తలను టచ్ చేస్తే..క్రేన్‪కు వేలాడదీస్తా.!