మీరు లేనిదే.. నేను లేను

మీరు లేనిదే.. నేను లేను

మీరు లేనిదే.. నేను లేను