అమెరికాతో-పాక్ కొత్త ఒప్పందం..ఎవరిని దెబ్బ తీయడానికి..?

అమెరికాతో-పాక్ కొత్త ఒప్పందం..ఎవరిని దెబ్బ తీయడానికి..?