కారులో షర్మిల నిరసన.. క్రేన్‌తో తరలించిన పోలీసులు

కారులో షర్మిల నిరసన.. క్రేన్‌తో తరలించిన పోలీసులు

కారులో షర్మిల నిరసన.. క్రేన్‌తో తరలించిన పోలీసులు