అదిగదిగో అమరావతి.. ఆంధ్రుల రాజధానికి కొత్త కళ

Ap Capital Amaravati : అదిగదిగో అమరావతి.. ఆంధ్రుల రాజధానికి నూతన కళ

Ap Capital Amaravati : అదిగదిగో అమరావతి.. ఆంధ్రుల రాజధానికి నూతన కళ, మళ్లీ మహా నగర నిర్మాణ పనులు మొదలు