ఏపీలో పెరిగిన పోలింగ్ శాతం.. ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం?

Ap Polling Percentage : ఏపీలో పెరిగిన పోలింగ్ శాతం.. ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం?

Ap Polling Percentage : ఏపీలో పెరిగిన పోలింగ్ శాతం.. ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం?