ఆ త్యాగమూర్తికి చంద్రబాబు, పవన్ ఇచ్చిన వరమేంటి?

Pithapuram Varma : ఆ త్యాగమూర్తికి చంద్రబాబు, పవన్ ఇచ్చిన వరమేంటి?

Pithapuram Varma : ఆ త్యాగమూర్తికి చంద్రబాబు, పవన్ ఇచ్చిన వరమేంటి?