జై తెలంగాణ, జై హింద్ అంటూ పవన్ నినాదాలు

జై తెలంగాణ, జై హింద్ అంటూ పవన్ నినాదాలు